Voorwaarden

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
  Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 3. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
 4. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 5. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 6. Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 7. Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 8. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 9. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 10. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 11. U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.
 12. Oefenmatjes c.q. hoofdsteunen dienen zoveel mogelijk met handdoek te worden afgedekt.
 13. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. In verband met de planning van de groepsgrootte, dient u zich aan de vastgestelde uren te houden.
 14. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 15. Bij verhindering door ziekte of vakantie van de fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangende fysiotherapeut.
 16. Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische